Architektonické a designové poradenství

Někdy je potřeba získat pouze radu, srovnat své představy a záměry s odborným pohledem architekta nebo si ucelit pohled o nabídce trhu. Rád Vám poradím např. jestli je vybraná parcela vhodná pro Váš záměr, jak přistoupit k rekonstrukci bytu, jaká vybrat svítidla do interiéru nebo jakou zvolit barevnost nové výmalby a mnohé další.

Výstupem může být rychlá skica nebo zápis přímo na stavbě, ale třeba i ucelený projekt. Vždy záleží na rozsahu řešené problematiky. Nedovolím si tvrdit, že vše vím a vše znám. A tak, pokud to situace vyžaduje, rád doporučím vybraného specialistu, abyste získali co nejpřesnější informace.

Cena: 1150 Kč/hod. (účtován vždy pouze opravdu strávený čas nad řešenou problematikou tj. přepočet na minuty)

Architektonické a projekční práce

Společně v rámci architektonické studie vymyslíme, jak by Váš záměr např. rodinný dům měl fungovat a vypadat. Když už jsou „noty“ projektu hotové, můžeme přikročit k dalším fázím a to jsou projekční práce. V těchto fázích řešíme např. dokumentaci ke stavebním povolení, inženýrskou činnost („vyběhávání úřadů“) apod.

Cena: určována individuálně podle rozsahu projektu. Budu rád, když mě kontaktujete a na základě 1. schůzky (která je zdarma) Vám vypracuji nezávaznou cenovou nabídku.

Průběh služby:

1. schůzka

Tato schůzka je vždy nezávazná a zdarma. Seznámím se s Vašimi představami, řekneme si, jak by projekt měl probíhat, jak bude asi dlouho trvat apod.

Na základě 1. schůzky Vám vytvořím cenovou nabídku.

Pokud bychom se měli sejít dále od města Liberce, budu Vám účtovat pouze cestovní náklady (viz. poslední řádek této stránky).

Příprava zakázky (PPR)

Součástí už může být konzultace Vašeho záměru, konzultace vhodnosti či kvality nemovitosti před její koupí, zjišťování administrativních a územních možností (územní plán obce, ochranná pásma, vztahující se speciální vyhlášky apod.), samozřejmě osobní návštěvu nemovitosti, fotodokumentaci apod.

Při složitějších podmínkách (zvláště před rekonstrukcí) je možné přizvat specialisty pro zjištění stavu a skladby konstrukcí aj., aby už v počátku prací byly známé silné a slabé stránky nemovitosti.

Studie stavby (STS)

S podklady z předešlých fází je možné začít navrhovat dispozici a vzhled stavby, které budou prezentovány pomocí 3D modelu, ale i pomocí nákresů a skic. Funkčnost dispozice prověříme také principiálním rozmístěním zařizovacích předmětů.

V průběhu této fáze se několikrát sejdeme, aby všechny Vaše představy a potřeby byly v projektu důkladně zapracovány.

Návrh interiéru - interiérový design (INT)

Může být součástí Studie stavby (STS) nebo samostatným projektem. Více viz. níže.

Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení (DÚŘ, DSP)

Projektová dokumentace potřebná k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení (přesná definice v Zákoně 183/2006 Sb.). U menších staveb (např. často rodinné domy) se dokumentace spojuje v jednu probíhající v jedné fázi. U staveb většího rozsahu bývá nutné dokumentace zpracovat každou samostatně.

Obecně není doporučeno podle této dokumentace přistupovat k realizaci staveb, protože dokumentace není pro tento účel dostatečně detailně a podrobně zpracována.

Inženýrská činnost (IČ)

Tvz. „vyběhání úřadů“, které zahrnuje jednání s dotčenými orgány, se správci dopravní a technické infrastruktury atd.

Dokumentace provedení stavby (DPS)

Předešlé fáze projektu jsou zde detailně rozpracovány. Tato dokumentace, jak už je patrné z jejího názvu je určena pro realizaci staveb, protože jsou zde podrobně zpracovány typické – atypické detaily stavby, stejně jako jednotlivé profese (statika, vytápění, elektro apod.) atd. Toto je nesmírně důležité pro dobrý průběh stavby bez nahodilých víceprací.

Rozpočet stavby

Záleží, ze které fáze projektu rozpočet vychází. Méně podrobný (agregovaný) rozpočet stavby vychází principiálně z dokumentace ke stavebními řízení. Je to rámcový rozpočet, kde nejsou rozebrány jednotlivé položky.

Oproti tomu podrobný (položkový) rozpočet, vychází z dokumentace provedení stavby. Obsahuje jednotlivé položky, a tak Vám slouží nejen jako ukazatel nákladů Vaší stavby, ale zároveň jako přehled jednotlivých prací, ke kterým následně vytvářejí cenové nabídky realizátoři stavby.

Autorský dozor („management projektu“)

Autorský dozor je standardní součástí architektonických a projekčních prací. Proč ho tedy vyzdvihuji jako samostatnou službu? Protože bych rád pouze poukázal na jeho důležitost v procesu výstavby.

Nesnažím se pro Vás vytvářet stavby „do šuplíku“, ale stavby, ve kterých budete spokojeni a které bude pro Vás radost užívat.

Od první fáze, tedy Studie stavby (studie interiéru) je ještě dlouhá cesta k vlastní realizaci a předání dokončené stavby. Na této cestě vznikají různé dotazy, poznámky apod. např. od projekční firmy (fáze realizace projektové dokumentace – DÚR, DSP, DPS), následně realizátorů stavby, technického dozoru investora aj. a samozřejmě také i Vaše.

Tyto dotazy, poznámky aj. řeší právě autorský dozor, který vyřeší danou věc osobně nebo hledá řešení tak, aby stavba mohla dále hladce pokračovat. Jinými slovy jako autor studie stavby dohlížím, aby se celkový koncept projektu pod tlakem např. stavebních firem a jiných vlivů vyvíjel od počátku tím správným směrem až po finální dokončení stavby.

Cena: 450 Kč/hod. (cena není řešena paušálním způsobem, ale hodinovou sazbou, protože každý projekt vyžaduje jiné množství času dozoru a je tedy pro Vás přesnějším a přehlednějším ukazatelem. Platba za dozor  se uskutečňuje vždy na konci měsíce)

(poznámka: autorský dozor a technický dozor investora není shodná služba. Technický dozor investora jsem Vám schopný pomoci zprostředkovat. Výkon technického dozoru investora spočívá zejména v přejímání dokončených stavebních výkonů, v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur apod.)

Návrh interiéru - interiérový design

Navrhovat interiér je možné v již dokončené stavbě např. při rekonstrukci koupelny ve Vašem bytě, změně dispozice obývacího pokoje apod., nebo už při návrhu stavby ideálně ve fázi Studie stavby (STS). Při navrhování se budeme společně bavit, jestli se dobře cítíte v prostředí jednoduchých a čistých linií nebo naopak v prostředí zámeckých komnat, kam ideálně umístit Vaši pohovku na čtení a kam k pohovce umístit elektrickou zásuvku, abyste pohodlně připojili lampičku aj.

Vaše představy a potřeby zapracuji do studie interiéru, která bude prezentována pomocí 3D modelu, ale i nákresů a skic. Budeme řešit osvětlení, podlahy, dveře, vestavný nábytek, přenosný nábytek a mnohé další. Následně bude studie rozpracována do podoby podrobné výkresové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro realizaci interiéru (truhlářská výroba, spárořez dlažby pro obkladače aj.) a tedy i pro výběr realizátora nebo realizátorů Vašeho interiéru.

Následně na realizaci a dokončení prací dohlédnu v rámci autorského dozoru.

Cena: určována individuálně podle rozsahu projektu. Budu rád, když mě kontaktujete a na základě 1. schůzky (která je zdarma) Vám vypracuji nezávaznou cenovou nabídku.

3D modelování a vizualizace

Zaměřuji se na zpracování nemovitostí např. bytových domů, interiérů apod, ale i větších územních celků vč. zákresu do fotografie

Cena: určována individuálně podle rozsahu projektu a požadované kvality výstupu. Budu rád, když mě kontaktujete a pošlete dostupné podklady, na základě kterých Vám vypracuji nezávaznou cenovou nabídku.

Služby poskytuji formou dílčích projektů nebo s kompletním servisem.

CESTOVNÍ NÁKLADY jsou účtovány nad 30km z města Liberce – 9,5 Kč/km.